+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Druga šansa za decu u sukobu sa zakonom

Program Druga šansa za decu u sukobu sa zakonom predstavlja sveobuhvatni pristup u radu sa mladima koji se sprovodi u okviru projekta Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji, koji finansira Evropska unija, a realizuje UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.U okviru programa Druga šansa za decu u sukobu sa zakonom, GRiG sprovodi program za mlade u kontaktu sa pravosudnim sistemom koji su spremni da prihvate podršku kako bi napravili pozitivne promene u svom životu. Program se odnosi na realizaciju vaspitnih naloga/mera kroz individualno i grupno savetovanje, upućivanje i praćenje mladih tokom ispunjavanja društveno korisnog, odnosno humanitarnog rada, kao i kroz podršku u procesu obrazovanja.
Podrška se pruža u odnosu na individualne potrebe mlade osobe i to kroz jačanje veština komunikacije, samozastupanje, regulisanje raspoloženja, kontrolu besa i slično.

Cilj ovog projekta je da se omogući da realizacija vaspitnih naloga, odnosno vaspitnih mera budu na raspolaganju stručnjacima kao vid reakcije na probleme u ponašanju mladih, kako bi se postigla njihova rehabilitacija. Akcenat je stavljen na senzibilizaciji Suda, Tužilaštva, centara za socijalni rad da savetovanje sa maloletnim prestupnicima može da se koristi kao veoma značajan resurs u njihovoj zaštiti. Takođe, insistira se na multisektorskoj saradnji u sprovodjenju ovog vaspitnog naloga.

Projekat se realizuje od 2014. godine do januara 2017.
Projekat finansira Evropska unija, a sprovodi UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

  1. UNICEF;

Podržavaoci projekta

  1. Gradski Centar za socijalni rad Beograd;

Uputni organ – Unapređena komunikacija sa voditeljima slučaja iz beogradskih opština. Broj mladih koji je upućen na usluge GRiG-a raste kroz trajanje projekta.

  1. Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Beograd;

Saradnja kroz pomenuti projekat odvija se u dva pravca: s jedne strane, CZODO upućuje korisnike i prati korisnike koji su upućeni od strane centara za socijalni rad, ali CZODO je takođe i saradnik kroz obezbeđivanje prostora za humanitrani rad za maloletnike upućene od strane suda. Ukupno 5 momaka je u okviru CZODO realizovalo vaspitni nalog kroz humanitarni rad. Mentor, ispred CSPA GRiG i saradnik/vaspitač ispred CZODO su imali obavezu redovne kontrole i praćenja maloletnika u ispunjavanju ovog vaspitnog naloga.

  1. Crveni krst, opština Stari Grad;

Saradnja predviđena za realizaciju vaspitnog naloga humanitarni rad.

  1. Crveni krst, opština Palilula;

Saradnja predviđena za realizaciju vaspitnog naloga humanitarni rad.

  1. Udruženje „Živimo zajedno“;

Udruženje ima dužu istoriju saradnje sa CSPA GRiG, te je u tu svrhu i kreiran protokol o saradnji radi realizacije vaspitnog naloga humanitarni rad. Vaspitni nalog koji je realizovan podrazumevao je  da mlada osoba radi sa osobama koje imaju teškoće u razvoju i pomaže im u njihovim aktivnostima u okviru dnevnog centra. I ovoj protokol je predvideo mentora iz GRiG-a i zaduženu osobu iz udruženja koje prate realizaciju naloga.

  1. Srednja zanatska škola, Beograd;

Protokol o saradnji sa ovom školom je počeo u vezi sa upućivanjem mladih radi pružanja podrške u njihovom svakodnevnom funkcionisanju. Učenici ove škole su pretežno mladi sa teškoćama u razvoju, ali se među njima nalaze često i mladi sa evidencije centara za socijalni rad, deca sa izrečenim vaspitnim nalozima i merama, kao i mladi upućeni u preventivni program. Uspostavljena je odlična saradnja sa PP službom ove škole što omogućava dobro praćenje dece i komunikaciju sa nastavnim osobljem.

  1. OŠ „Ćirilo i Metodije“, Beograd;

Kreiranje protokola je u najavi. Naime, PP služba škole je kontaktiraka u više navrata CSPA GRiG u vezi sa đacima koji su upućeni od strane centara, koji su krivično neodgovorni, a imaju probleme u ponašanju.

  1. AST – Asocijacija sistemskih terapeuta, Beograd;

Saradnja se odvija kroz savetodavni rad sa porodicama maloletnika sa problemima u ponašanju koji su upućeni od strane centara za socijalni rad. Preko dvadeset porodica je prošlo kroz savetodavni rad, a AST je obezbedio i superviziju susreta.

U toku.