+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Mreža podrške 2010-2012

Razvijanje sistema postinstitucionalne podrške mladima koji su odrasli u domovima i hraniteljskim porodicama.

Forum Syd, a u partnerstvu sa NVO Adoptionscentrum iz Švedske.
Januar 2010 – Decembar 2012.godine.

 • Razvijena je Mreže podrške koja okuplja sve zainteresovane pojedince, poslodavce i institucije koji mogu i žele da podrže mlade u zapošljavanju i ojačavanju za samostalan život; U projektnom periodu od ukupnog broja mladih koji je napustio socijalnu zaštitu 33% je našlo zaposlenje posredstvom mreže podrške;
 • Održane su dve konferencije (konferencija na temu kluba kao usluge i konferencija o uslugama postinstitucijalne podrške mladima);
 • Formiran je GRiG-ov sajt sa takozvanim Vršnjačkim savetovalištem koji nudi uslugu internet savetovanja za sve mlade koji koriste ovaj vid medija;
  • Sprovedene su interkulturalne aktivnosti preko GRiG-ovih klubova za mlade sa drugim grupama za mlade prvenstveno iz opšte populacije, a kao forma inkluzije;
 • Realizovani su treninzi u unutrašnjosti Srbije o Mreži podrške i ukupnim uslugama GRiG-a, posebno o klubovima za mlade u procesu osamostaljivanja;
 • Posebno značajni rezultati su postignuti na planu jačanju kapaciteta organizacije, tačnije na jačanju ljudskih resursa;
 • Uključeno je, edukovano i supervizirano u pružanju usluga više od 20 mladih članova;
 • Urađeno je 6 istraživanja:

Baseline studija u okviru koje je urađeno anketno ispitivanje početnog stanja, stavova poslodavaca, pružaoca usluga i potreba korisnika;

 1. Predstavljanje dece iz osetljivih društvenih grupa u medijima;
 2. Kako promeniti sliku o deci iz osetljivih grupa u medijima javnog informisanja;
 3. Anketno ispitivanje o praksi klubova za mlade u Srbiji;
 4. Anketno ispitivanje o uslugama postinstitucionalne podrške mladima koji napuštaju zaštitu;
 5. Završno istraživanje kvaliteta usluga GRiG-a;