+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Mreža podrške – nastavak 2013

Predstavlja nastavak saradnje sa Adoptionscentrum-om u kreiranju postinstitucionalne podrške mladima iz sistema socijalne zaštite.

Razvijanje sistema postinstitucionalne podrške mladima koji su odrasli u domovima i hraniteljskim porodicama.

Forum Syd, a u partnerstvu sa NVO Adoptionscentrum iz Švedske.

Januar 2010. – Decembar 2012.godine.

  • Pored već postojećih usluga GRiG-a , kao što su Mreža podrške (pomoć pri zapošljavanju) i usluge Vršnjačkog savetovališta (klubovi, individualno i grupno savetovanje) razvijene su i implementirane nove usluge, kao što su Edukativni bioskop i Podrška pri učenju u cilju jačanja kapaciteta mladih za samostalan život.
  • Održana je edukacija za 20 hranitelja na temu izazova rada sa mladima u procesu osamostaljivanja. Edukacija je ujedno bila i deo njihove redovne obuke za pravdanje licence za rad. Održana je i promocija GRiG -ovih aktivnosti, sa isticanjem rada Kluba za mlade u procesu osamostaljivanja.
  • Obučeno 20 lokalnih pružalaca usluga iz Kragujevca u znanjima i veštinama za primenu usluga GRiG-ove Mreže podrške.
  • 15 savetnika za hraniteljstvo informisanih o GRiG-ovim uslugama Mreže podrške.

  • Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine ima dugu tradiciju privremenog zbrinjavanja dece, svih uzrasta, usled nemogućnosti boravka u prirodnoj porodici. Začeci rada ustanove vezuju se za 1879. godinu. Briga i staranje u ustanovi traju dok se detetu ne obezbedi odgovarajući porodični ambijent (biološka, usvojiteljska ili hraniteljska porodica) ili do punoletstva i osposobljavanja za svakodnevni život. U okviru Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, nalazi se sedam objekata

http://www.zvecanska.org.rs/

  • Centar za socijalni rad Palilula je odeljenje gradskog centra za socijalni rad u Beogradu čija je uloga da pruža pomoć i podršku (pravnu, socijalnu, materijalnu, psihološko-savetodavnu, medijacijsku i psihoterapijsku) porodicama i pojedincima u prevazilaženju i rešavanju problema.

http://www.gcsrbg.org/

  • Udruženje Živimo zajedno je osnovano 1997. godine kao odgovor na potrebe dece sa težim smetnjama u razvoju koja nisu bila uključena u sistem društvene brige, kao i njihovih roditelja, koji su želeli da obezbede kvalitetniji i sadržajniji život za svoju decu. Iz povremenih susreta, grupa samopodrške i radionica postepeno su se razvile celodnevne aktivnosti, a rad se sadržinski proširio i obuhvatio gotovo sve segmente života osoba sa smetnjama u razvoju. Od 2010. godine nosimo naziv Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad – ŽIVIMO ZAJEDNO.

http://zivimozajedno.rs/

  • Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd osnovala je Vlada Srbije 2008. godine, izgrađujući nacionalnu politiku zaštite dece bez roditelјskog staranja u skladu sa dobrobitima dece. Centar je preuzeo veliku odgovornost da razvija hranitelјstvo za decu prema njihovim potrebama, što je značilo uvođenje novih pristupa i standarda koji vode ka kvalitetnijoj zaštiti dece. Od osnivanja koračaju reformskim putem, neprekidno prateći efekte preduzetih, međusobno povezanih aktivnosti koje stalno evaluiraju i teže ka standardima višeg kvaliteta.
  • KEC MNRO – Kreativno edukativni centar KEC je udruženje građana, osnovano 2002. godine, koje sve svoje programe i čitav svoj višegodišnji rad zasniva na osmišljavanju života i rada osoba sa invaliditetom. Ciljevi i zadaci KEC-a su: poboljšanje kvaliteta života naših korisnika, priprema za samostalan život, socijalnu inkluziju, radno angažovanje, zapošljavanje, ostvarivanje ljudskih prava i edukacija opšte populacije za prevazilaženje predrasuda.

kecmnro.org.rs