+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Razvoj Centara za rani razvoj u Beogradu

Projekat je zasnovan na razvijanja programa za podršku ranom razvoju dece sa smetnjama u razvoju kroz novi koncept Centara za rani razvoj (CRR) na nivou lokalnih samouprava (JLS). Centar GRiG realizuje projekat u saradnji sa Centrom za istraživanje i razvoj društva IDEAS, uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu.

Ovaj projekat ima za cilj da doprinese unapređenju položaj dece sa smetnjama u razvoju i njihovih porodica.Osnivanjem CRR roditelji bi se bolje informisali o važnosti ranog razvoja i inkluzije, što bi vodilo smanjenju stigmatizacije prema deci sa smetnjama u razvoju. Isto tako u CRR bi se održavale edukacije i predavanja za roditelje, što bi unapredilo veštine roditelje za brigu o deci, pružala podrška za uključivanju u usluge i podršku što bi unapredilo koordinaciju na lokalnom nivou, kao i podsticalo volontiranje. U CRR bi se organizovale i zabavne aktivnosti za decu sa smetnjama i bez smetnji u razvoju kroz koje bi se razvijale socijalne veštine dece sa smetnjama u razvoju i razvijala inkluzivna kultura među decom. Iako je podrška na ranom uzrastu prepoznata kao važna, još uvek ne postoji konsenzus kako da se ostvari. Ovaj projekat ima za cilj da razvije koncept CRR i proceni troškove za JLS.

.

Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda http://www.minrzs.gov.rs/
Jun – Decembar 2019. godine.
Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS

    IDEAS je neprofitna organizacija koja se bavi razvojem javnih politika sa sedištem u Beogradu. Njihova misija je da ponude nova rešenja za probleme sa kojima se društvo suočava, pre svega u oblasti poštovanja ljudskih prava, demokratije i socijalne uključenosti.
    Članice fokus grupe za izradu predloga koncepta CRR: Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine, Autizam Srbija, Evo ruke, Udruženje Roditelj, Priča o vili, Centar za integrativnu pedagogiju i Mreža organizacija za decu Srbije