Kroz ovaj projekat organizacija je za cilj izdvojila stimulaciju i razvoj usluga za decu i mlade iz romskih porodica.

Cilj projekta je bio da se razviju usluge u Beogradu za stimulaciju razvoja dece iz romskih porodica i preveniranje razvojnih teškoća i školskog zaostajanja.  Sprovedene su aktivnosti: rad sa grupom roditelja romske dece po programu Škola za roditelje, tribine u romskim naseljima i stimulativne radionice za decu Roma. U okviru tog projekta GRiG je razvijao partnerstvo sa romskim organizacijama i afirmisao načelo nediskriminacije iz Konvencije o pravima deteta UN.

Fond za otvoreno društvo
1999- 2000.

  • 3 tribine za roditelje, uključeno 70 roditelja
  • podrška u učenju za decu – 25 dece