+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Umetnost komunikacije u prevenciji nasilja, 2016.

Projekat se realizuje u saradnji sa Srednjom zanatskom školom u Beogradu i Organizacijom kreativnog okupljanja OKO. Aktivnosti projekta se realizuju paralelno na dva mesta: u okviru škole Organizacija OKO, kroz primenu dramskih tehnika, priprema grupu mladih za izvođenje forum teatar predstave na temu nasilja na ulici, u školi, među vršnjacima, koja će biti održana pred učenicima i roditeljima učenika ove škole; u prostorijama Centra GRiG realizuju se aktivnosti kluba za mlade upućenih od strane škole, zbog određenih izazova u ponašanju, koji se po potrebi uključuju u dopunske aktivnosti podrške poput individualnog mentorstva.

Zadatak projekta je unapređenje veština komunikacije mladih sa ciljem prevencije vršnjačkog nasilja, kao i osnaživanje mladih sa intelektualnim teškoćama da prepoznaju oblike nasilja i da proaktivno deluju u svojoj sredini.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja http://www.minrzs.gov.rs/ 
Januar – Jun 2016. godine.

 1. Organizacija kreativnog okupljanja“ – OKO je udruženje gradjana koje je osnovano 2005. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana sa idejom da unapredi institucionalnu i vaninstitucionalnu saradnju u oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti.

http://www.okoorg.rs/

 1. Srednja zanatska škola se bavi vaspitanjem i obrazovanjem učenika: sa teškoćama u učenju, sa teškoćama u mentalnom razvoju, sa višestrukom ometenošću. Preko 4500 učenika je profesionalno osposobljeno za rad u širokoj lepezi dvogodišnjih i trogodišnjih zanimanja.

http://srednjazanatska.edu.rs/

 • U Srednjoj zanatskoj školi je održano 10 kreativno edukativnih radionica, na kojima su mladi u saradnji sa voditeljima radionica osmišljavali Forum teatar performans u kome su prikazali koji su oblici nasilja mogući i kako ih prepoznati i reagovati na njih.
 • U Centru GRiG su održana 23 socioterapijska kluba mladih sa intelektualnim teškoćama. Na sastancima kluba mladi su govorili o različitim temama koje su za njih značajne, radeći na svom jačanju mogućnosti da prepoznaju nasilje kao i da razviju veštine komunikacije i uspešnog rešavanja konflikata.
 • Održana je uskršnja akcija farbanja jaja na Kalemegdanu. Nakon što su ofarbali i ukrasili jaja, mladi su ih podelili prolaznicima na Kalemegdanu i poželeli jedni drugima lepe želje za praznike.
 • U Srednjoj zanatskoj školi je održana predstava Forum teatra kao rezultat kreativnih radionica koje su mladi imali. Mladi su okupljeni kao individualci, a na kraju kroz zajednički rad na teme prevencije nasilja i kroz osmišljavanje predstave, a postali jedan uspešan tim. Kao rezultat njihovog ulaganja i aktivnog učestvovanja održana je predstava koja je bila izuzetno posećena. Prisustvovali su mladi iz škole i okoline, roditelji, nastavnici i stručni radnici škole, direktor škole i predsednik opštine Rakovica.

Read more

Klubovi za Mlade

Klub za mlade po modelu GRiG je socioterapijski klub i predstavlja metod rada i formu okupljanja mladih u grupi sa sličnim potrebama i ciljem. Uz podršku dva voditelja mladi, sa grupom vršnjaka sa sličnim iskustvima, uče jedni od drugih, razvijaju socijalne i asertivne veštine, druže se i odrastaju u podsticajnoj sredini. Sastanci kluba održavaju se jednom nedeljno i imaju raznovrstan sadržaj i formu: tematski sastanci, edukativne radionice, gost kluba, inkluzivne grupe i izlazak kluba.

Read more

Savetodavno usmeravanje

Savetodavno usmeravanje je sastavni deo svih aktivnosti i predstavlja osnovu programa rada. U osnovi svih GRiG-ovih usluga nalazi se savetovanje, koje je na raspolaganju deci, mladima, kao i njihovim porodicama u situacijama krize ili potrebe za konsultacijama. Savetovanje je posebno značajno u procesu motivacije korisnika za uključivanje u program, ali i kao podrška korisnicima tokom korišćenja raznovrsnih usluga u GRiG-u.

Read more

Individualna podrška

Dogovoreno partnerstvo pomagača i mlade osobe za zajedničko savladavanje zadataka mlade osobe u školovanju, zaposlenju, stanovanju, ostvarivanju prava, poboljšanju odnosa sa porodicom, povećanju samopoštovanja, vere u sebe i druge. Individualna podrška predstavlja intenzivnu podršku jedan na jedan.

Read more

Mreža Podrške

Mreža podrške je resurs koji GRiG izgrađuje u lokalnoj zajednici, sačinjen sporazumno od okupljenih poslodavaca i organizacija – pružalaca usluga socijalne zaštite, namenjen podršci mladima iz osetljivih društvenih grupa u procesu osamostaljivanja.

Mreža podrške podrazumeva:

 • informacije
 • profesionalnu praksu
 • obučavanje za pojedine poslove
 • prva radna iskustva

 • honorarne poslove
 • zapošljavanje
 • javno zastupanje i zagovaranje interesa mladih.

Read more

Edukativni Program

Pomoć i podrška u savladavanju školskog gradiva, radionice i edukativni bioskop u vezi sa različitim temama: iden­titet, komunikacija, razrešavanje konflik­ta, inkluzija i nediskriminacija, zdravlje, partnerski odnosi, rodna ravnopravnost, obrazovanje, zapošljavanje.

Read more

Internet Savetovalište

On line savetodavna podrška mladima dostupna u zemlji i regionu koja se realizuje putem interaktivnog sajta na kom mladi putem mejla komuniciraju sa savetnicima u GRiG-u.
www.savetovaliste.net

Read more

Savetodavno-terapijski rad

Savetodavna i psihoterapeutska podrš­ka roditeljima, starateljima i odgajatelji­ma da budu topli, a čvrsti, da izdrže, da ne odustanu, da budu oslonac, da promene i oni ponešto. Aktivnost realizuju savetnici i terapeuti edukovani po metodologiji Sistemske porodične terapije, Geštalt psihoterapije, Transakcione analize, REBT itd.

Read more

Program obuke: Klub za mlade po modelu GRiG

Program obuke Osnivanje i vođenje klubova za (samo)podršku mladima u riziku – klub po modelu GRiG  je namenjen profesionalcima koji su zaposleni u službama koje rade s decom i omladinom, pre svega u oblasti socijalne zaštite, ali i u drugim sektorima – prosveti, zdravstvu, sudstvu, lokalnoj samoupravi i civilnom sektoru.

Read more

Supervizija

Dugogodišnja praksa Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG je pokazala da su interna edukacija i team building od suštinskog značaja za razvoj organizacije. GRiG neguje kontinuiranu edukaciju i superviziju svojih članova. Jednom nedelјno se održavaju supervizijski sastanci sa svim pružaocima usluga GRiG-a: vršnjačkim i internet savetnicima, facilitatorom Mreže podrške, voditeljima klubova, edukatorima i drugim saradnicima. Jednom mesečno se održavaju edukativni sastanci na teme od značaja za pružanje usluga, stručno usavršavanje i razvoj organizacije, kao što su, npr: upravlјanje vremenom, individualno i internet savetovanje, grupni rad, sistem socijalne zaštite, tehnike strateškog planiranja, kognitivno – bihejvioralne tehnike, itd. Pored ovih aktivnosti, GRiG neguje team building kroz razne interne zabavne i druge aktivnosti, kao i kontakte sa drugim organizacijama. Pokazalo se da su jedna od najvećih snaga GRiG-a upravo mladi stručnjaci, koji mogu biti značajan lјudski resurs ne samo GRiG-a, već i sistema socijalne zaštite i drugih sistema društvene brige o deci i mladima.

Read more