+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Savetodavno-terapijski rad

Savetodavna i psihoterapeutska podrš­ka roditeljima, starateljima i odgajatelji­ma da budu topli, a čvrsti, da izdrže, da ne odustanu, da budu oslonac, da promene i oni ponešto. Aktivnost realizuju savetnici i terapeuti edukovani po metodologiji Sistemske porodične terapije, Geštalt psihoterapije, Transakcione analize, REBT itd.

Read more

Program obuke: Klub za mlade po modelu GRiG

Program obuke Osnivanje i vođenje klubova za (samo)podršku mladima u riziku – klub po modelu GRiG  je namenjen profesionalcima koji su zaposleni u službama koje rade s decom i omladinom, pre svega u oblasti socijalne zaštite, ali i u drugim sektorima – prosveti, zdravstvu, sudstvu, lokalnoj samoupravi i civilnom sektoru.

Read more

Supervizija

Dugogodišnja praksa Centra za socijalno preventivne aktivnosti GRiG je pokazala da su interna edukacija i team building od suštinskog značaja za razvoj organizacije. GRiG neguje kontinuiranu edukaciju i superviziju svojih članova. Jednom nedelјno se održavaju supervizijski sastanci sa svim pružaocima usluga GRiG-a: vršnjačkim i internet savetnicima, facilitatorom Mreže podrške, voditeljima klubova, edukatorima i drugim saradnicima. Jednom mesečno se održavaju edukativni sastanci na teme od značaja za pružanje usluga, stručno usavršavanje i razvoj organizacije, kao što su, npr: upravlјanje vremenom, individualno i internet savetovanje, grupni rad, sistem socijalne zaštite, tehnike strateškog planiranja, kognitivno – bihejvioralne tehnike, itd. Pored ovih aktivnosti, GRiG neguje team building kroz razne interne zabavne i druge aktivnosti, kao i kontakte sa drugim organizacijama. Pokazalo se da su jedna od najvećih snaga GRiG-a upravo mladi stručnjaci, koji mogu biti značajan lјudski resurs ne samo GRiG-a, već i sistema socijalne zaštite i drugih sistema društvene brige o deci i mladima.

Read more

Mladi na hraniteljstvu – učenjem do samostalnosti, Barajevo 2015

Osnaživanje mladih na hraniteljskom smeštaju opštine Barajevo za samostalan život i aktivno učešće u zajednici kroz aktivnosti koje se baziraju na učenju životnih veština, pripremi za proces osamostaljivanja i za preuzimanje aktivne uloge u životu.

Osnaživanje mladih na hraniteljskom smeštaju opštine Barajevo za samostalan život i aktivno učešće u zajednici kroz aktivnosti koje se baziraju na učenju životnih veština, pripremi za proces osamostaljivanja i za preuzimanje aktivne uloge u životu
Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda.
Jun – Decembar 2015. godine.

 1. „Organizacija kreativnog okupljanja“ – OKO je udruženje gradjana koje je osnovano 2005. godine kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana sa idejom da unapredi institucionalnu i vaninstitucionalnu saradnju u oblasti obrazovanja, kulture i umetnosti.

http://www.okoorg.rs/

 1. Kancelarija za mlade Barajevo

Pošto su mladi kategorija stanovništva, koja je nosilac budućih promena u lokalnom društvenom razvoju i lokalna samouprava Gradske opštine Barajevo je bavljenje mladima identifikovala kao jedan od glavnih opštinskih strateških ciljeva.
Kancelarija za mlade je rezultat dogovora i realizacije projekta “Opremanje i promocija Kancelarije za mlade opštine Barajevo“, finansiranog od strane Ministarstva omladine i sporta. Kancelarija je formirana 2008.god. na sednici SO Barajevo na osnovu Statuta Gradske opštine Barajevo i Odluke o organizaciji Uprave.

kzm.barajevo.org.rs

 • Održane su 24 radionice sa mladima na različite teme u vezi sa razvojem životnih veština
 • 18 mladih je direkno prošlo kroz ove radionice
 • Održane su 2 javne akcije sa mladima kao aktivistima
 • 180 učenika srednje škole je infomisano o aktivnostima KZM tokom javne akcije promocije
 • Održana je obuka na temu omladinskog aktivizma za mlade koja je rezultirala javnom akcijom u režiji mladih koji su prošli obuku (Dođite da želimo zajedno)
 • Preko 100 posetilaca javne akcije kićenja jelke i prikupljanja slatkiša za decu je uspelo da napuni kutiju sa slatkišima i prosledi Centru za socijalni rad, čiji su stručni radnici tokom praznika i poseta porodicama na terenu poklonjali slatkiše deci sa svoje evidencije
 • Organizacija kreativnog okupljanja OKO i Centar GRiG su izradili priručnik Jačanje psihosocijalnih veština mladih koji je distribuiran srednjoj školi, KZM Barajevo i Centru za socijalni rad Barajevo, a sa idejom da to bude resurs budućih aktivnosti u KZM

Read more

Vršnjačko savetovalište za mlade u Beogradu” 2013

Projekat podrške radu 2 kluba za mlade po modelu GRiG, namenjih mladima u sistemu socijalne zaštite. Projekat je podržavao i rad internet savetovališta.

Read more

Mreža podrške – nastavak 2013

Predstavlja nastavak saradnje sa Adoptionscentrum-om u kreiranju postinstitucionalne podrške mladima iz sistema socijalne zaštite.

Razvijanje sistema postinstitucionalne podrške mladima koji su odrasli u domovima i hraniteljskim porodicama.

Forum Syd, a u partnerstvu sa NVO Adoptionscentrum iz Švedske.

Januar 2010. – Decembar 2012.godine.

 • Pored već postojećih usluga GRiG-a , kao što su Mreža podrške (pomoć pri zapošljavanju) i usluge Vršnjačkog savetovališta (klubovi, individualno i grupno savetovanje) razvijene su i implementirane nove usluge, kao što su Edukativni bioskop i Podrška pri učenju u cilju jačanja kapaciteta mladih za samostalan život.
 • Održana je edukacija za 20 hranitelja na temu izazova rada sa mladima u procesu osamostaljivanja. Edukacija je ujedno bila i deo njihove redovne obuke za pravdanje licence za rad. Održana je i promocija GRiG -ovih aktivnosti, sa isticanjem rada Kluba za mlade u procesu osamostaljivanja.
 • Obučeno 20 lokalnih pružalaca usluga iz Kragujevca u znanjima i veštinama za primenu usluga GRiG-ove Mreže podrške.
 • 15 savetnika za hraniteljstvo informisanih o GRiG-ovim uslugama Mreže podrške.

 • Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine ima dugu tradiciju privremenog zbrinjavanja dece, svih uzrasta, usled nemogućnosti boravka u prirodnoj porodici. Začeci rada ustanove vezuju se za 1879. godinu. Briga i staranje u ustanovi traju dok se detetu ne obezbedi odgovarajući porodični ambijent (biološka, usvojiteljska ili hraniteljska porodica) ili do punoletstva i osposobljavanja za svakodnevni život. U okviru Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Beogradu, nalazi se sedam objekata

http://www.zvecanska.org.rs/

 • Centar za socijalni rad Palilula je odeljenje gradskog centra za socijalni rad u Beogradu čija je uloga da pruža pomoć i podršku (pravnu, socijalnu, materijalnu, psihološko-savetodavnu, medijacijsku i psihoterapijsku) porodicama i pojedincima u prevazilaženju i rešavanju problema.

http://www.gcsrbg.org/

 • Udruženje Živimo zajedno je osnovano 1997. godine kao odgovor na potrebe dece sa težim smetnjama u razvoju koja nisu bila uključena u sistem društvene brige, kao i njihovih roditelja, koji su želeli da obezbede kvalitetniji i sadržajniji život za svoju decu. Iz povremenih susreta, grupa samopodrške i radionica postepeno su se razvile celodnevne aktivnosti, a rad se sadržinski proširio i obuhvatio gotovo sve segmente života osoba sa smetnjama u razvoju. Od 2010. godine nosimo naziv Udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad – ŽIVIMO ZAJEDNO.

http://zivimozajedno.rs/

 • Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd osnovala je Vlada Srbije 2008. godine, izgrađujući nacionalnu politiku zaštite dece bez roditelјskog staranja u skladu sa dobrobitima dece. Centar je preuzeo veliku odgovornost da razvija hranitelјstvo za decu prema njihovim potrebama, što je značilo uvođenje novih pristupa i standarda koji vode ka kvalitetnijoj zaštiti dece. Od osnivanja koračaju reformskim putem, neprekidno prateći efekte preduzetih, međusobno povezanih aktivnosti koje stalno evaluiraju i teže ka standardima višeg kvaliteta.
 • KEC MNRO – Kreativno edukativni centar KEC je udruženje građana, osnovano 2002. godine, koje sve svoje programe i čitav svoj višegodišnji rad zasniva na osmišljavanju života i rada osoba sa invaliditetom. Ciljevi i zadaci KEC-a su: poboljšanje kvaliteta života naših korisnika, priprema za samostalan život, socijalnu inkluziju, radno angažovanje, zapošljavanje, ostvarivanje ljudskih prava i edukacija opšte populacije za prevazilaženje predrasuda.

kecmnro.org.rs

Read more

Mreža podrške 2010-2012

Razvijanje sistema postinstitucionalne podrške mladima koji su odrasli u domovima i hraniteljskim porodicama.

Read more

Osamostaljivanje mladih žena iz romskih porodica u Beogradu

Još jedan projekat u partnerstvu sa švedskom organizacijom Adoptionscentrum (finansijska podrška Forum Syd), namenjen podršci mladih iz ugroženih grupa u procesu osamostaljivanja. Radni naziv projekta je Učenje životnih veština i integracija mladih Roma.

Cilj projekta je da se usluge razvijene u podršci mladima iz ustanova i hraniteljskih porodica učine dostupnim mladima iz romskih porodica. Podaci pokazuju da su mladi iz romskih porodica posebno ugrožena grupa, naročito devojke, da su zavisne od porodice, teško se zapošljavaju, vezane su za odgajanje dece, njihove potrebe su zapostavljene. To ih čini pogodnim za razne vrste zloupotreba.

Projekat razvija resurse u vladinom i nevladinom sektoru koji će ojačati mlade iz romskih porodica, posebno devojke i žene da budu samostalne(i) i ravnopravni članovi društva.

Forum Syd, a u partnerstvu sa NVO Adoptionscentrum iz Švedske.
2008.-2009.

 • članovi GRiG-a su dobro upoznati sa romskim pitanjima i specifičnim potrebama grupe
 • Jačanje resursa GRiG-a za prekogranične aktivnosti
 • Mlade žene iz romskih porodica i institucija koriste usluge GRiGa i uključene su u GRiGovu mrežu podrške – 230 korisnika uključeno u uslugu
 • Mlade žene iz romskih porodica i institucija su osnažene kroz obuke za društvene veštine – 109 porodica
 • Mlade žene iz romskih porodica se zalažu za svoje interese

Read more

„Klubovi za mlade po modelu GRiG“

Program razvijanja usluga klupskog načina rada u funkciji podrške mladima u procesu osamostaljivanja. Ovaj projekat bio je usmeren na povećanje znanja i veština mladih koji su u riziku, da samostalno i kvalitetno žive izvan institucije, povećanje resursa u lokalnim sredinama kroz usluge kao što je Klub za mlade po modelu GRiG, koji mladima omogućava da ojačaju i steknu životne veštine za samostalno funkcionisanje.

Cilj ovog projekta bio je stvaranje postinstitucionalne podrške koja bi pomogla efikasnijem osamostaljivanju mladih iz rizičnih grupa, preveniranje institucionalizacije i omogućavanje socijalne integracije mladih koji izlaze iz ustanova.

Fonda za socijalne inovacije / UNDP.

 • U okviru projekta razvijana je i usluga savetovanja za osamostaljivanje, koja je funkcionisala kroz klub za mlade, kao i uslugu vršnjačkog savetovanja. Tokom trajanja projekta obuhvaćeno je oko 150 profesionalaca iz vladinog i nevladinog sektora u 10 gradova u Srbiji na edukativnim seminarima Klubovi za mlade po modelu GRiG koji su obučeni za formiranje i vođenje kluba. Formirano je pet klubova (koliko je bilo i predviđeno projektom): u Smederevu, Loznici, Leskovcu, Užicu i na opštini Palilula u Beogradu, u kojima je obuhvaćeno oko 50-oro mladih za 6 meseci realizacije. Klubove su vodili stručni radnici centra za socijalni rad uz finansijsku i supervizijsku podršku GRiG-a u prvih 6 meseci.

Read more

Krupni koraci

Svrha projekta je bila stvaranje sistema postinstitucionalne podrške mladima koji se osamostaljuju iz institucije, kao i povećana mogućnost mladih iz sistema socijalne zaštite za kvalitetniju integraciju.

Read more