+381 11 33 44 901
office@cspa-grig.org

Početni koraci

Uspostavljanje saradnje sa švedskom organizacijom Adoptionscentrum započeto je 2004. godine.

Istraživanje na temu Šta posle doma, radi otkrivanja da li znamo šta se događa sa mladima po izlasku iz sistema socijalne zaštite.

Adoptionscentrum,
Forum Syd, Švedske
6 meseci u toku 2004.

Sprovedeno istraživanje Šta posle doma.

Read more

„Klub za mlade – Kuća GRiG“

Projekat je predvideo realizaciju programa podrške mladima sa poremećajem ponašanja i njihovim porodicama. Projekat je podržan od strane IOCC i Fonda za otvoreno društvo.

Cilj predviđen projektom je podrazumevao uspostavljanje podrške SOS  telefonom, savetovanje, klub i diskusione grupe sa roditeljima

Fond za otvoreno društvo i IOCC
1999- 2000.

 • Formiran klub za mlade koji je obuhvatio 15 dece i mladih;
 • Održano 9 didaktičko diskusionih grupa – uključeno 25 roditelja;
 • Uspostavljena SOS telefonska linija za roditelje – obuhvaćeno 32 roditelja;
 • Kontinuirano održavane edukacije za osnivanje i vođenje klubova – 4 grada;

Read more

Garavi sokak – preventivni program za Rome

Kroz ovaj projekat organizacija je za cilj izdvojila stimulaciju i razvoj usluga za decu i mlade iz romskih porodica.

Cilj projekta je bio da se razviju usluge u Beogradu za stimulaciju razvoja dece iz romskih porodica i preveniranje razvojnih teškoća i školskog zaostajanja.  Sprovedene su aktivnosti: rad sa grupom roditelja romske dece po programu Škola za roditelje, tribine u romskim naseljima i stimulativne radionice za decu Roma. U okviru tog projekta GRiG je razvijao partnerstvo sa romskim organizacijama i afirmisao načelo nediskriminacije iz Konvencije o pravima deteta UN.

Fond za otvoreno društvo
1999- 2000.

 • 3 tribine za roditelje, uključeno 70 roditelja
 • podrška u učenju za decu – 25 dece

Read more

Adolescentni klub – „GRiG“

Autorski tim GRiG-a je 1994. godine osnovao i vodio prvi klub za mlade u radu sa maloletnim prestupnicima i mladima sa poremećajem ponašanja u okviru Gradskog centra za socijalni rad Odeljenje Stari grad. Klub je okupljao mlade sa evidencije ovog odeljenja kojima je bila izrečena mera pojačanog nadzora organa starateljstva ili su bili prijavljeni od strane roditelja ili škole zbog ispoljavanja problema u ponašanju. Mladi su sami dali ime klubu: GRiG (Grupni Rad i Grešnici)

Tretmanski rad sa mladima u sukobu sa zakonom kroz klupski, grupni rad i integraciju mladih u zdrave društvene tokove.
Centar za socijalni rad Stari grad, Fond za otvoreno društvo
Projekat je trajao u periodu od 1994.-2001. godine.

 • 7 Godina trajanja kluba;
 • Obuhvaćeno 150 mladih sa problemima u ponašanju;
 • Preko 230 klupskih susreta sa mladima;
 • Iako je klub pokazao veoma dobre efekte na mlade članove, koji su i dalje sa velikim interesovanjem dolazili na sastanke, nije bilo zainteresovanih stručnjaka koji bi nastavili vođenje kluba, nakon odlaska autorskog tima iz ovog odeljenja;
 • Klub je naročito dobro prihvaćen u pravosuđu. I danas u Sudu stoje fotografije sa fudbalske utakmice između mladih članova GRiG-a i sudija, tužilaca i stručnih saradnika ovog suda u Beogradu.

Read more

Učenjem do samostalnosti

Učenjem do samostalnosti je projekat kojim se nastavlja dugogodišnja saradnja sa partnerskom organizacijom iz Švedske – Adoptionscentrum. Projekat predstavlja kontinuitet u daljem razvijanju i pružanju usluga za decu i mlade iz osetljivih društvenih grupa, sa naglaskom na mladima koji se nalaze na institucionalnom smeštaju ili u hraniteljskim porodicama i pripremaju se za samostalan život.


Projekat ima za cilj razvijanje  metoda i modela za rad na osnaživanju  mladih koji odrastaju u institucijama i hraniteljskim porodicama u pripremi za samostalan život.
Projekat finansira Evropska unija, a realizuje UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.
Read more

Druga šansa za decu u sukobu sa zakonom

Program Druga šansa za decu u sukobu sa zakonom predstavlja sveobuhvatni pristup u radu sa mladima koji se sprovodi u okviru projekta Unapređenje prava deteta kroz jačanje sistema pravosuđa i socijalne zaštite u Srbiji, koji finansira Evropska unija, a realizuje UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom pravde i Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Read more